Våra tjänster


Vind och solkraftsanläggningar

Vår roll i vindkraftsprojekt


Vi åtar oss rollen som totalentreprenör med samordningsansvar för att erbjuda kompletta anläggningar för vind och solparker.

Inom Total Entreprenad i Motala AB finns

 • Erfarna uppdragsledare/projektledare
 • Erfarna platschefer/arbetsledare
 • Vi arbetar tillsammans med samarbetsparternas med god kompetens och erfarenhet inom områden
 • Tillsammans med våra samarbetspartners styr vi våra projekt så att utförandet svarar mot överenskomna krav gällande tid, kvalitet och budget.

 • Projektering mark
 • Projektering fundament
 • Geotekniska undersökningar
 • Skogsavverkning
 • Förstärkning av befintliga vägar
 • Byggnation av nya vägar/utfarter/kors
 • Byggnation av kranuppställningsytor
 • Byggnation av upplagsytor/övriga ytor
 • Markarbeten för fundament
 • Fundamentsbyggnation (stål- och betongarbeten)
 • El-arbeten (schakt och kabelförläggning)
 • Inmätning och relationsunderlag


Anläggningsservice

Vår roll inom anläggningsservice projekt


Inom vår gren anläggningsservice arbetar vi främst med lite mindre projekt. Det kan vara allt från att hjälpa en privatperson med att göra om en garageinfart, bygga en mur, lägga plattor till att gräva ny dränering runt en fastighet till en bostadsrättsförening.


 • Framtagning förslag på utformning
 • Kostnadsförslag
 • Projektering
 • Platt, sten och mursättning
 • Plantering och sådd
 • Schaktning
 • Asfaltering


Industrianläggningar

Vår roll inom industrianläggningsprojekt


Här åtar vi oss rollen som total och eller utförandeentreprenör med samordningsansvar för att erbjuda kompletta anläggningar eller underhållsarbeten vid industrianläggningar.

 • Projektering mark och VA
 • Pålning/Spontning
 • Geotekniska undersökningar
 • Skogsavverkning
 • Schakter
 • VA – Schakt/förläggning
 • El – Schakt/förläggning
 • Betongarbeten
 • Finplanering
 • Stängselsättning
 • Asfaltering
 • Linjemålning
 • Inmätning och relationsunderlag


Hus och bostadsanläggning

Vår roll i Hus och Bostadsbyggnationsprojekt


Här åtar vi oss rollen som total och eller utförandeentreprenör med samordningsansvar för att erbjuda kompletta lösningar för grundläggning och efterföljande finplanering vid hus och bostadsbyggnationer.

 • Projektering mark
 • Geotekniska undersökningar
 • Skogsavverkning
 • Schaktning
 • Pålning/spontning
 • Ledningsarbeten
 • Schakt och förläggning el kablar
 • Hårdgjorda ytor
 • Asfaltering
 • Finplanering, asfalt, murar och plattor
 • Plantering och sådd
 • Inmätning och relationsunderlag


Samhällsbyggnadsanläggning

Vår roll i samhällsbyggnadsprojekt


Med samhällsbyggnadsanläggningar menar vi på Total Entreprenad i Motala AB anläggningar som tjänar samhället ett syfte så som anläggandet av en ny konstgräsfotbollsplan, lekpark eller en biogasanläggning.

 • Projektering mark
 • Geotekniska undersökningar
 • Skogsavverkning
 • Schaktning
 • Ledningsarbeten
 • Schakt och förläggning el kablar
 • Hårdgjorda ytor
 • Asfaltering
 • Finplanering, asfalt, murar och plattor
 • Inköp och montering utrustning
 • Plantering och sådd
 • Inmätning och relationsunderlag


Infrastrukturanläggning

Vår roll i infrastruktursprojekt


Här åtar vi oss rollen som total och eller utförandeentreprenör med samordningsansvar för att erbjuda kompletta lösningar inom infrastrukturs projekt som väg/gatubyggnation, rondeller mm.

 • Projektering mark
 • Geotekniska undersökningar
 • Skogsavverkning
 • Schaktning
 • Pålning/spontning
 • Ledningsarbeten
 • Schakt och förläggning el kablar
 • Hårdgjorda ytor
 • Asfaltering
 • Finplanering, asfalt, murar och plattor
 • Plantering och sådd
 • Inmätning och relationsunderlag


Vägsamfällighet

Vår roll i arbeten med vägsamfälligheter


På Total Entreprenad i Motala AB jobbar vi även med skötsel och underhåll av vägsamfälligheter där vi utför allt från grusning, kantskärning till saltning.

 • Grusning
 • Saltning
 • Kantskärning
 • Dikning
 • Byte av trummor
 • Förstärkning av vägar
 • Asfaltering


Saneringsentreprenader

Vår roll i saneringsprojekt


Här åtar vi oss rollen som total och eller utförandeentreprenör med samordningsansvar för att erbjuda kompletta lösningar inom sanering. Vi jobbar med allt från sanering och omhändertagande efter bränder eller hantering av förorenade områden.

 • Schakt
 • Transporter av farligt eller förorenade massor/avfall
 • Provtagningar
 • Sortering av massor
 • Vattenrening
 • Återställande av ytor efter färdigställd sanering