Vi är Total Entreprenad i Motala AB

Vi är en ung aktör med gedigen erfarenhet

Total Entreprenad i Motala AB är ett nystartat företag sedan september 2019.

Vi som startade företaget har tidigare haft olika roller i form av VD/Arbetschef, Kalkylchef/Entreprenadingenjör samt Platschef. Tillsammans med våra medarbetare har vi en bred bakgrund och erfarenhet från anläggningsbranschen sedan många år tillbaka.

Vår kompetens bygger på genomförande av olika typer av projekt, exempelvis:

 • Grundläggning av husbyggnation och industrier med allt från schakt, VA och finplanering.
 • Byggnation av vägar och rondeller i trafikerad miljö i både kommunala och statliga projekt.
 • Exploateringsområden med gator och tillhörande VA-system.
 • Rena finplaneringsuppdrag.
 • Anläggning av vind och solpanelsparker
 • Anläggningsservice och Ramavtal mot kommuner, regioner och statliga verk

Vår vision

Total Entreprenad i Motala AB är den självklara parten i det framtida samhällsbyggandet där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Vi ska vara det självklara valet för våra kunder genom att spara kundens pengar för nya framtida affärer. Genom att skapa trygghet och en stark laganda skall vi vara det självklara valet som arbetsgivare vilket ger oss möjligheten att växa och utvecklas.

 

Vår affärsidé

Total Entreprenad i Motala AB är ett renodlat mark- och anläggningsföretag vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av anläggningsprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med djupt verksamhetskunnande, hög entreprenörskap samt yrkesskicklighet med fokus på kvalitet och miljö, skall vi göra kundens intressen till våra och därmed alltid bygga för framtiden.

Vår KMA-policy kan publiceras och visas vid behov.

 

Värdegrund

För ”TEAB” Total Entreprenad i Motala AB, inklusive alla anställda, ska följande värdeord vara vägledande

 
Teamkänsla

Vi ska känna gemenskap på arbetet genom att skapa delaktighet i organisationen och en stark tillhörighet.

Entreprenörskap

Vi ska ha affärsmässighet i alla led, genom dynamik och kreativitet ser vi lösningar och förebygger problem.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för varandras hälsa och säkerhet, för våra kunder och projektens genomförande.

Bildande

Vi ska sträva efter ständig utveckling genom att vara fortsatt lyhörda och nyfikna på nya lösningar och samtidigt erbjuda möjlighet till personlig utveckling och utbildning.

Hållbarhet

TEAB en samhällsbyggare med ansvar.

TEAB skall vara den självklara parten i det framtida samhällsbyggandet. Detta genom att ansvarsfullt, i de olika anläggningsprocesserna, förstärka positiva samtidigt som vi ska minimera de negativa effekterna på miljö, människa och samhälle. Med vårt nytänkande och vårt verksamhetskunnande ska vi bedriva projekten så de bidrar till lägre energianvändning med en högre resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Tre dimensioner av hållbar utveckling

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, är de viktiga utgångspunkterna i de globala målen. De tre perspektiven skapar en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

TEAB följer och arbetar efter Agenda 2030 och de Globala målen som syftar till att skapa en hållbar utveckling. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som ger framtida generationer samma möjlighet att leva som vi.

 
Image
Miljömässiga
 • Ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp av material och produkter
 • Minska användandet av fossilt bränsle
 • Resurseffektivitet i projekten
Image
Sociala förutsättningar
 • Ta ansvar för varandras hälsa och säkerhet
 • Skapa gemenskap, tillit och delaktighet i organisationen
 • Personlig utveckling och rätta arbetsförhållanden
Image
Företagsekonomiskt
 • Målinriktade med hållbarhetsfokus
 • Hög kundnöjdhet
 • Kvalitet i alla led