Vi är Total Entreprenad i Motala AB

Vi är en ung aktör med gedigen erfarenhet

Total Entreprenad i Motala AB är ett nystartat företag sedan september 2019.

Vi som startade företaget har tidigare haft olika roller i form av VD/Arbetschef, Kalkylchef/Entreprenadingenjör samt Platschef. Tillsammans med våra medarbetare har vi en bred bakgrund och erfarenhet från anläggningsbranschen sedan många år tillbaka.

Vår kompetens bygger på genomförande av olika typer av projekt, exempelvis:

 • Grundläggning av husbyggnation och industrier med allt från schakt, VA och finplanering.
 • Byggnation av vägar och rondeller i trafikerad miljö i både kommunala och statliga projekt.
 • Exploateringsområden med gator och tillhörande VA-system.
 • Rena finplaneringsuppdrag.
 • Anläggning av vind och solpanelsparker
 • Anläggningsservice och Ramavtal mot kommuner, regioner och statliga verk

Vår vision

Total Entreprenad i Motala AB är den självklara parten i det framtida samhällsbyggandet där vi skapar idéer, tar initiativ och är nydanande. Vi ska vara det självklara valet för våra kunder genom att spara kundens pengar för nya framtida affärer. Genom att skapa trygghet och en stark laganda skall vi vara det självklara valet som arbetsgivare vilket ger oss möjligheten att växa och utvecklas.

 

Vår affärsidé

Total Entreprenad i Motala AB är ett renodlat mark- och anläggningsföretag vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av anläggningsprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med djupt verksamhetskunnande, hög entreprenörskap samt yrkesskicklighet med fokus på kvalitet och miljö, skall vi göra kundens intressen till våra och därmed alltid bygga för framtiden.

Vår KMA-policy kan publiceras och visas vid behov.

 

Värdegrund

För ”TEAB” Total Entreprenad i Motala AB, inklusive alla anställda, ska följande värdeord vara vägledande

 
Teamkänsla

Vi ska känna gemenskap på arbetet genom att skapa delaktighet i organisationen och en stark tillhörighet.

Entreprenörskap

Vi ska ha affärsmässighet i alla led, genom dynamik och kreativitet ser vi lösningar och förebygger problem.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för varandras hälsa och säkerhet, för våra kunder och projektens genomförande.

Bildande

Vi ska sträva efter ständig utveckling genom att vara fortsatt lyhörda och nyfikna på nya lösningar och samtidigt erbjuda möjlighet till personlig utveckling och utbildning.

Våra mål

Total Entreprenad i Motala AB har definierat ett antal hållbara affärsmål som tar utgångspunkt ur vår affärsidé, vision och policy. Dessa delas upp i fyra målområden med tillhörande aktiviteter för att uppnå målen.

 
Total Entreprenad i Motala AB mål Nöjda kunder
Nöjda kunder

Lika med eller bättre än 5.0 i vår mätning av kundnöjdhet (NKI)
på skalan 1-6.

 • Lyhördhet för kunders synpunkter.
 • Leverera tjänster av hög kvalitet (dvs. få felanmälningar vid avslutade projekt, samt få avvikelser vid slutbesiktning).
Total Entreprenad i Motala AB En bra arbetsplats
En bra arbetsplats 

Lika med eller bättre än 5.0 i vår mätning av medarbetare (NMI)
på skalan 1-6.

 • Skapa förutsättningar för gemenskap, tillit och trygghet inom hela verksamheten.
 • Tillgodose utbildningsbehov.
 • Visa på ansvarsfullt ledarskap som möter medarbetarnas förväntningar.
Total Entreprenad i Motala AB Mål Miljöriktighet
Miljöriktighet

Vi har till år 2025 minskat nyttjandet av fossilt bränsle inom företaget med 20% genom att gå över till förnyelsebara drivmedel och energikällor.

 • Effektiviserad logistik i projekt (transporter och maskiner).
 • Högre kravställande på val av drivmedel i personbilar och arbetsfordon.
 • Hänsyn till miljöaspekter vid byte/inköp av fordon inom fordonsflotta.
 • Arbeta för att ta tillvara på material inom projekten.
Total Entreprenad i Motala AB mål marknad och omsättning
Marknad och Omsättning

Inom två år är vi en av de största aktörerna inom mark- och anläggning i Östergötland samt en betydande aktör inom vind och solkraft i södra Sverige.

Under perioden 2022 - 2023 skall verksamheten växa till att omsätta 350 mkr vid start för 2024.

 • Utföra kvalitativa entreprenader som utför goda referenser för framtida affärer.
 • Leverera tjänster av hög kvalitet så att kunder återkommer med förfrågningar på nya uppdrag.
 • Arbeta aktivt för att sprida vårt varumärke i relevanta forum.
 • Arbeta för att vårt varumärke förknippas med hög kvalitet.
 • Arbeta med interna förbättringsarbeten.
 • Arbeta med strategiska kostnads-effektiviseringar för att växa.